Kyrkhults Hembygdsförenings verksamhet
Kyrkhults hembygdsförening har en bred verksamhet:

Hembygdsmuseum i Kyrkhult och Stenmuseum i Vilshult.

Årsskriften Vår Hembygd ges ut varje år sedan 1959.

Bebyggelseinventering / torpinventering.

Restaurering av vägfornminnen.

Forskning i bygdens historia.

Utsättning av informationsskyltar i bygden. Hittills är över 170 skyltar utplacerade.

Bandade intervjuer med äldre människor. Vårt ljudarkiv är nu digitaliserat och överfört till dator och cd-skivor.

En CD-2002 med smakprov ur vårt arkiv med dialektinspelningar och folkmusik gavs ut till julen 2002 och följdes upp med en CD-2003 till julen 2003.

Dokumentation av bygden genom foto och video.

Insamling/avfotografering av gamla kyrkhultsbilder. Hittills är mer än 3000 äldre bilder ur vårt fotoarkiv digitaliserade och finns på dator och dvd-skivor.
Tusentals av bilderna finns nu i sökbar databas på hemsidan.

De flesta av våra många videoinspelningar har digitaliserats och finns nu på dvd.

Byavandringar, valborgsmässofirande, hembygdsfester, bildaftnar m m.

Bevakning av samhällsfrågor.

Sprida kunskap om bygden och dess historia.